Dilarə Həsənova

Qadın Proktologiya

Haqqında

İxtisas: Cərrah- proktoloq

Vəzifə: Cərrahiyyə Şöbəsinin Müdiri

 Təhsil

1999-2005 AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TİBB UNİVERSİTETİ 

Müalicə-profilaktika fakültəsi

2005- 2007  Klinik ordinator – ümumi cərrahiyyə Azərbaycan Tibb Universiteti III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

 İş təcrübəsi

2007-hal hazırkı dövrə kimi  Baş laborantAzərbaycan Tibb Universiteti III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

2008 – hal hazırkı dövrə kimi  Cərrah - proktoloq  Modern Hospital Klinikası

2011 -  Cərrahiyyə Şöbəsinin müdiri Modern Hospital Klinikası 

 

2007-hal hazırkı dövrə kimi  Baş laborantAzərbaycan Tibb Universiteti III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

2008 – hal hazırkı dövrə kimi  Cərrah - proktoloq  Modern Hospital Klinikası

2011 -  Cərrahiyyə Şöbəsinin müdiri Modern Hospital Klinikası 

 İştirak etdiyi professional təlimlər

  1. İlin həkimi - 2011müsabiqəsində "İlin Cərrah Proktoloqu" adına layiq görülüb Bakı,Azerbaijan, 15 Oktyabr 2011
  2. ”Peşəkar Həkim”  2012, Baku,Azerbaijan.
  3. “ Azərbaycanın Fəxri 2015” Ambassador Hotel , Baku Azerbaijan, 17 İyun 2015
  4.  XVII Beynəlxaq cərrahi Konqres, Ankara, Turkiyə, 26-29 May, 2010
  5.  1st Medical Congress , Attendance Certificate  held in Baku Azerbaijan, September 30-October 1,2011
  6. XII International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology held in Baku, Azerbaijan, 13-16 October, 2011
  7. XIII International Colorectal Surgical Congress- Course Attendance Certificate held in Antalya Turkey,18-22 May 2011
  8. XIV International Colorectal Surgical Congress- Course Attendance Certificate held in Antalya Turkey, 15-19 May 2013
  9. IX International conference Russia School of colorectal surgery and IV Biennial Eurasian Colorectal Technologies Assosation ( E.C.T.A.) Meeting . Moscow  May 25-16, 2015
  10. 78th Annual University of Minnesota Principles of Colon & Rectal Surgery CourseOctober 22 – 24, 2015 Hyatt Minneapolis | Minneapolis, MN , United States of America (USA 

Elmi iş və məqalələr

 "Abominal sepsislərdə intraabdominal təzyiqin korreksiya üsullarının optimallaşırılması" adlı namizədlik dissertasiyamın mövzusu üzərində çalışır.

 

Elmi rəhbər – T.E.D. Nizami Vəliyev , Azərbaycan Tibb Univeristeti III Cərrahi xəstəliklər kafedrasl 

 

 “Abominal sepsislərdə intraabdominal təzyiqin korreksiya üsullarının optimallaşırılması” adlı namizədlik dissertasiyamın mövzusu üzərində çalışır.

Elmi rəhbər – T.E.D. Nizami Vəliyev , Azərbaycan Tibb Univeristeti III Cərrahi xəstəliklər kafedrasl

2005-2011-CI ILLƏR ƏRZINDƏ ÇAP OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR

1. «Peritonitlər zamanı intraabdominal təzyiq və onların korreksiya yolları ». Аzərbaycan Tibb jurnalı. Bakı. 2007.

2. «Paralitik ileus – qapalı dekompressiya üsullarına dair alqoritmlər ». “Sağlamlıq” jurn. № 8, c. 174-179. Bakı. 2007.

3. «İntraabdominal təzyiq və peritonitin gedişinin qiymətləndiirlməsi ». Prof. İsazadənin yubileyinə həsr olunmuş konfrans.mater. Bakı. 2007.

4. “Kəskin total peritonitlərdə cərraahi əməliyyat kəsiklərinin tamamlanmasının əsaslandırılması”. “Sağlamlıq” jurn. № 5. c. 199-201. Bakı. 2007.

5. “İntraabdominal təzyiq sindromu və onun peritonitin müalicəsində rolu”. Prof. İsazadənin yubileyinə həsr olunmuş konfrans.mater. Bakı. 2007.

6. “Paralitik ileus: qapalı dekompressiya üsullarına dair alqoritmlər”. “Sağlamlıq” jurn. № 8, c. 174-179. Bakı. 2007.

7. “İntraabdominal təzyiq və onun peritonitlərin gedişində proqnostik əhəmiyyəti”. AzərbaycanTibbjurnalı. 2007.

8. «Интраабдоминальное давление и выбор метода закрытия лапаратомной раны при перитоните». Материалы науч.конферен. посвящ. 75 летию профессора О.С. Кочнева. С.16-18.– 2007.

9. «Клиническая значимость некоторых физических параметров брюшной полости в оценке тяжести перитонита». Материалы науч.конферен. посвящ. 75 летию профессора О.С. Кочнева. С.19-20. – 2007.

10. “Abdominalsepsislərdə enteral çatmamazlıqsindromuvə onunpoliorqandisfunksiyalarınıninkişafındarolu”. “Sağlamlıqjurn. Baki- 2009.

11. “Abdominalsepsislixəstələrdənazikbağırsaqdekompressiyasınıneffektivliyininartırılması”. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. № 1. Səh.73-75. Bakı-2010.

12. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ С АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ”.. Журнал Клиническая Хирургия № 9, 2011 стр. 39-42.

 

Üzvlük

Türk Kolon və Rektum Cərrahi dərnəyi