Baş həkim

Danışdığı dillər: 

Daxili telefon nömrəsi: 

1997-2003-cü illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin 1-ci müalicə-profilaktika fakültəsini bitirmişdir.

2008 ATU I cərrahi xəstəliklər kafedrası

2013 Modern hospital, Baş Həkim

2003 Ümumi az invaziv cərrahiyyə, Ankara

2009 Laparoskopik cərrahiyyə, Ankara.

2011 Koloproktoloji Laporoskopiya və ağırlaşmaları, İstanbul.

2012 Robotik cərrahiyə, İzmir

2012 Abdominal Cərrahiyyədə Görüntüləmə Tətbiq etmələri, İzmir

2013 “BAriatrik-Metabolik cərrahiyyə” İstanbul

2005 Qastroenteroloji praktikada hepatoprotektorların effektiv təbiqinə dair Klinik Simpozium, Bakı-2005

2006 IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı

2006 Kardivaskulyar Cərrahlar Assosiasiyasının I konfransı, Bakı-2006

2007 Pediatrik praktikada antibiotikoterapiyanın tətbiqinin müasir aspektləri, Bakı-2007

2007 Urogenital traktın virus və baktreial mənşəli xəstəliklərinin müasir müalicəsi, Bakı-2007. Rusiya Tibb Akademiyasının Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun dermatovenero-logiya kafedrasının müdiri Prof. Lipova Elena Valerevna

2007 Türk Kardiovaskulyar Cərrahi dərnəyi-Turk Dünyası Kardioloji Birliyi orta Bakı konfransı, Bakı-2007

2007 Azərbaycan Androloq-Uroloqlarının I simpoziumu, Bakı-2007

2008 Azərbaycan-Gürcüstan Dermato-Veneroloqlarının ortaq Bakı konfransı,Bakı-2008

2008 XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı

2009 Qaraciyər cərrahiyyəsi və Transplantasiyası simpoziumu,Bakı-2009

2009 Ulusal gastroenteroloji haftası,-2009

2009 İ.M. Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans,-2009

2010 Plastik cərrahiyyədə üz dərisində müxtəlif etiologiyalı qırışların kompleks müalicəsində Hialuron turşusunun tətbiqi, Bakı-2010. İsveç karolinski Universitet xəstəxanasının professoru; İsveç Tibb-Estetik Assosiasiyasının sədri İngrid Ariger.

2010 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara,-2010

2010 Qastroenteroloji traktın yuxarı şöbələrinin turşudam aslı xəstəliklərinin patogenezinə müasir baxış, Bakı-2010. Ukrayna Tibb Akademiyası Şupik adına universitete xəstə-xanası Prof. G.A.Anoxina

2010 II Российская научно-практическая конференция “Здоровье человека в XXI веке”, Казань.

2010 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологи и антимик-робной химиотерапии, Европейское общество по клинической микробиологии и инфекционным болезням “Антимикробной терапии”, Казань

2011 Vərəm və Ağciyər xəstəlikləri üzrə keçirilən V Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, Bakı-2011. ASN-USAID.

2011 Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Konqresi,İstanbul-2011

2011 12th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, 13-16 october, 2011

2011 Orqan transplantasiyası və Beyin ölümü forumu. Bakı-2011. SOCAR-OTBD.

2012 Urologiya və Andrologiyanın nailiyyətləri, Qəbələ-5 may 2012

2012 H.A.Sultanovun 80 illik yubiley Konfransı, Bakı-15 may 2012

2012 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. İzmir, 23-27 may 2012.

2012 XVI Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22-24.11.2012, Istanbul, Turkey

2013 ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ/” АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ”. 2013. 20-21 aprel BAKU

2013 Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons-2013, SAGES-Baltimore, 17-21 aprel

2013 Transplantasyon Anestezisinde Güncel Gelişmeler(ARUD)20-23 aprel Baku

IFSO 2013 – 18th World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders

2013 13th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, 12-15 septembr, 2013

Azərbaycan Cərrah və Qastroenterologlar cəmiyyəti(ACQA)

Azərbaycan Kardiovaskulyar Cərrahlar assosiasiyası(ACSA)

Azərbaycan Cərrahlar cəmiyyəti (ACC)

Türkiyə Qastroenteroloqlar Dərnəyi(TGD)

Türkiyə Cərrahi Dərnəyi(TCD)

Turk Endoskopik Laporoskopik Cərrahi Dərnəyi(TELCD)

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgery (SAGES) Türk Obezite Cərrahi Dərnəyi (TOSS)

Çap olunmuş məqalələr

1. Султанов Г.А., Рагимов В.С., Омаров Т.И., Ахмедов А.М., Абдуллаев Е.С. Диагностика и коррекция нарушений гемостаза при остром панкреатите. Экспериментальная и клиническая медицина. Грузия 2009-№ 9, стр-111-115.

2. Султанов Г.А., Рагимов В.С., Омаров Т.И., Ахмедов А.М., Абдуллаев Е.С. Эффективность различных режимов гепаринотерапии и антиоксидантов у больных деструктивным панкреатитом. Вестник интенсивной терапии. Москва 2009-№2. стр-128-130.

3. Rəhimov V.S., Ömərov T.İ, Sultanov H.A., Əhmədov Ə.M. Kəskin pankreatitlərin müalicəsində lipofundin və heparinin tətbiqi. Azerbaycan təbabətinin muasir nailiyyətləri.Bakı-2010. səh-128-130.

4. Омаров Т.И., Султанов Г.А., Рагимов В.С. Роль Д – димера и Фибринопептида А в диагностике нарушений система гемостаза. Клиническая хирургия.Украйна №1-2012. стр-39-41.

5. Ömərov T.İ Destruktiv pankreatitli xəstələrdə əməliyyatdan əvvəl və sonrakı dövrlərdə hemostaz sistemi göstəricilərinin müqayisəli xarakteristikası. Cərrahiyyə-2012. Bakı. səh-74-82

6. Ömərov T.İ Kəskin destruktiv pankretitlər zamanı uzaq nəticələrin qiymətləndirilməsində hemostaz sistemi gostəricilərinin rolu. Azərbaycan təbabətinin muasir nailiyyətləri. Bakı. №2-2012. səh 105-112.

7. Ömərov T. İ “The Comparative Characteristics of the Hemostatic System Indices in the Assessment of Late Complications of Acute Destructive Pancreatitis”, “World Journal of Medical Sciences” jurnalı 2013, səh 96-102

8. N.Y. Bayramov, T.I. Omarov, N.A. Zeynalov, V.A. Pashazadeh and K.D. Aslanova
“Laparoscopic Choledochoduodenostomy forTreatment of Benign Common Bile Duct Strictures”,” World Journal of Medical Sciences” jurnalı 2013,8 (4), səh 396-400.

Çap olunmuş tezislər konqress gündəliyindən.

1. Ömərov T.İ Rəhimov V.S., Sultanov H.A. Pankreatitli xəstələrdə hemostaz sistemi dəyişikiliklərinin kliniki-patogenetik variantları. Professor I.M.Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı- 2009

2. Rəhimov V.S., Sultanov H.A., Bayramov N.Y., Ömərov T.İ Destruktiv pankreatitde antioksidant ve heparinoterapinin koaqulyasyon sisteme etkisi. Türkiye. tezis 14-18 ekim 26 ulusal qastroenteroloji konqre. Ankara-2009.

3. Ömərov T.İ Rəhimov V.S., Sultanov H.A., Bayramov N.Y Desstruktiv pankreatitli hastalarda hemokoaqulyasyon pozukluğunun korreksiyonlarında birge kullanımın effektivliyi. 27-29 mayıs ulusal cerrhi konqre 2010. Ankara.

4. Rəhimov V.S., Sultanov H.A., Ömərov T.İ Pankreatitli xəstələrdə hemostazın koaqulyasion göstəricilərinin və parakoaqulyasion testlərinin vəziyyətinin xarakteristikası. Tezis ATU -nin yaranmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı-2010. səh-81-83.

5. N.Asgerov., N.G.Quliyeva., A.A.Abdullayev, T.İ Ömərov Hepatopankreatoduodenal alan orqanları, mide, çember ve bağırsaq kanserlerinin yayğın şekillerinin tanısal laparoskopisi.27-30 nisan ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi konqresi. İstanbul-2011. səh-82. P-85.

6. Sultanov H.A., Ömərov T.İ., Rəhimov V.S. Kəskin destruktiv pankretitlər zamanı D-dimer və Fibrinopeptid-A-nın dinamikasına əsasən hemostaz sistemi pozgunluqlarının diaqnostikası. XII beynelxalq avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresi 13-16 oktyabr 2011. Bakı. səh-192-193

7. Sultanov H.A., Rəhimov V.S., Ömərov T.İ Akut Destrüktif Pankreatitler zamanı ağırlaşmaların değerlendirilmesinde D-dimer ve Fibrinopeptid-A-nın rolü. İzmir-2012.18-ci ulusal cərrahi konqresi.

8. T.İ.Ömərov Kəskin destruktiv pankretitlər zamanı ağırlaşmaların dəyərləndirilməsində hemostaz sisteminin rolu. H.Sultanov 80 illik yubiley konfransı-2012. Bakı. səh-12-13.

9. Ömərov T.İ., Sultanov H.A., Rəhimov V.S Kəskin pankreatitli xəstələrdə hemostaz sistemi göstəricilərinin korreksiyasında antikoaqulyant və antioksidant terapiyanın birlikdə tətbiqinin müqayisəli xarakteristikası. Patoloji proseslər və onların korreksiya yolları. Bakı-2012.səh-80-81

10.Ömərov T.İ.,Prevention of complications of acute destructive pancreatitis based on the dynamics of fibrinopeptide – A and D-dimerin.Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, SAGES-Baltimore, 2013.e-poster

11. Ömərov T.İ.,Fibrinopeptide-A и D-dimer роль в профилактике осложнений острого деструктивного панкреатита.ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ”.2013.20-21 АПРЕЛЯ Baky. стр-168-169

12.Omarov T.İ., XIII beynelxalq avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresi 12-15 sentyabr 2013. Bakı.